خداوند نماز را برای زدودن دل شما از تکبر ،

 زکات را برای پاکی نفس و زیاد شدن روزی ،

 روزه را برای تثبیت و تقویت اخلاص ،

 حج را برای استواری و تحکیم دین ،

 عدالت را برای نظم و نزدیک شدن دلها ،

 امامت برای حفظ جامعه از تفرقه ،

 صبر را وسیله ای برای دست یافتن به اجر و پاداش ،

 امر به معروف را برای حفظ مصالح عمومی جامعه ،

 نیکی به پدر و مادر را سپری برای محفوظ ماندن از خشم خدا ،

 قصاص را برای حفظ حرمت خونها ،

 رعایت دقیق پیمانه ها و وزنه ها در معامله را برای جلوگیری از کم فروشی ،

 نهی از شراب خواری را برای دور بودن از پلیدی ،

 پرهیز از تهمت زدن به زنان پاک را برای جلوگیری از لعن و دوری از رحمت خدا ،

 دزدی نکردن را برای عفت و پاکدامنی ، واجب و مقرر فرمود .

پس تقوای الهی را پیشه کنید ، در حد کمال تقوا .

و از خداوند در آنچه شما را توصیه نموده است ، اطاعت کنید .

همانا از بندگان خدا ، تنها دانشمندان از خداوند می هراسند .

 

 

الاحتجاج لطبرسی ، جلد یک ، صفحه ی ۲۵۸


دسته ها :
دوشنبه چهارم 9 1387
X